Arhivsko zakonodavstvo:

Zakoni:
– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00NN 65/09NN 61/18)
– Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)
– Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89)
– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (103/03118/0641/08130/11)
– Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07 )

Pravilnici:
– Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)
– Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
– Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
– Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
– Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
– Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
– Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02106/07)
– Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Arhivske norme i standardi

Saznaj više

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) propisana su načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno obveza objavljivanja informacija neovisno o postavljenom zahtjevu kad takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

1. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Državni arhiv u Gospiću omogućuje pristup informacijama:

1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

2. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Državnog arhiva u Gospiću.
Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za
pristup informacijama koji se može poslati:

• poštom na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić
• elektroničkom poštom na adresu: info@arhiv-gospic.hr
• na broj fax-a: 053/560-441
• osobno radnim danom od 8:00 do 13:00 sati.

Obvezan sadržaj zahtjeva za pristup informacijama:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili
tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

3. Naknada za pristup informacijama

Naknada za uporabu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Na pristup informacijama u postupcima pred Državnim arhivom u Gospiću ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Sukladno članku članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) Državni arhiv u Gospiću ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade sukladno članku 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13).

4. Ograničenje prava na pristup informacijama

Tijelo javne vlasti uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i dugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) odnosno posebnim zakonom.

5. Pravo na ponovnu uporabu informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacija te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).
Naknada za ponovnu uporabu informacija

Naknada za ponovnu uporabu informacija koje se objavljuju putem interneta, ne naplaćuju se.
Državni arhiv u Gospiću može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13).
Zakoni i propisi:

1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
2. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Informacijama se može pristupiti na sljedeći način:
• putem web stranice Arhiva www.arhiv-gospic.hr
• pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
– na adresu elektroničke pošte info@arhiv-gospic.hr
– poštom na adresu Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić
– telefaksom na broj 053/560-441
• usmenim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
-telefonom na broj 053/560-442
– osobno službenici za informiranje

Službenica za informiranje je Katarina Mataija, arhivistica u Odjelu za informacijsko- dokumentacijske poslove.

Na pristup informacijama u postupcima pred Državnim arhivom u Gospiću ne plaća se naknada u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Saznaj više

Dokumenti za preuzimanje

Saznaj više

Temeljem čl. 7.st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N.107/17), Registar ugovora Državnog arhiva u Gospiću objavljen je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Saznaj više

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, sukladno točki VI.a Odluke Vlade Republike Hrvatske o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 37/2018.) te upute Ministarstva kulture i medija o predloženom Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u regularnim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godinu, od 12. studenoga 2020. godine, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću donosi:

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

za prijem pripravnika Arhivist (m/ž) – 1 izvršitelj u Državnom arhivu u Gospiću, putem potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u trajanju od 12 mjeseci izabran je:

 Zvonimir Mikulić, Gruška 18, 10 000 Zagreb.

Poziv je objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči Državnog arhiva u Gospiću.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-06/20-01/01
Ur.broj: 2125/13-20-01-58
Gospić, 26. studenoga 2020.

RAVNATELJ:
dr. sc. Ivica Mataija

 

 

 

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, sukladno točki VI.a Odluke Vlade Republike Hrvatske o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 37/2018.) te upute Ministarstva kulture i medija o predloženom Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u regularnim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godinu, od 12. studenoga 2020. godine, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću donosi:

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

za prijem pripravnika Arhivski tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj u Državnom arhivu u Gospiću, putem potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u trajanju od 12 mjeseci izabrana je:

 Karla Špoljarić, Stjepana Radića 21, 53 202 Perušić.

Poziv je objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči Državnog arhiva u Gospiću.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-06/20-01/01
Ur.broj: 2125/13-20-01-59
Gospić, 26. studenoga 2020.

                             

    RAVNATELJ:
dr. sc. Ivica Mataija

 

 

 

ARHIVIST/ARHIVISTICA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

Radno mjesto
Mjesto rada: GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:
              -Na određeno; novootvoreni poslovi
              - pripravnik
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 13.11.2020.
Natječaj vrijedi do:  23.11.2020.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:
        Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet
Radno iskustvo: Traži se pripravnik
Ostale informacije: JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVIST/ARHIVISTICA – 1 IZVRŠITELJ/ICA (Dokumenti za preuzimanje)

 

 

ARHIVSKI TEHNIČAR/ARHIVSKA TEHNIČARKA -PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

Radno mjesto
Mjesto rada: GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:
             - Na određeno; novootvoreni poslovi
             - pripravnik
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 13.11.2020.
Natječaj vrijedi do: 23.11.2020.
 
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu
Posloprimac
Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:
        Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet
Radno iskustvo: Traži se pripravnik
Ostale informacije: JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVSKI TEHNIČAR/KA – 1 IZVRŠITELJ/ICA (Dokumenti za preuzimanje)

 

 

Saznaj više