Arhivsko zakonodavstvo:

Zakoni:
– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00NN 65/09NN 61/18)
– Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)
– Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89)
– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (103/03118/0641/08130/11)
– Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07 )

Pravilnici:
– Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)
– Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
– Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
– Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
– Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
– Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
– Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02106/07)
– Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Arhivske norme i standardi

Saznaj više

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) propisana su načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno obveza objavljivanja informacija neovisno o postavljenom zahtjevu kad takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

1. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Državni arhiv u Gospiću omogućuje pristup informacijama:

1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

2. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Državnog arhiva u Gospiću.
Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za
pristup informacijama koji se može poslati:

• poštom na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić
• elektroničkom poštom na adresu: info@arhiv-gospic.hr
• na broj fax-a: 053/560-441
• osobno radnim danom od 8:00 do 13:00 sati.

Obvezan sadržaj zahtjeva za pristup informacijama:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili
tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

3. Naknada za pristup informacijama

Naknada za uporabu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Na pristup informacijama u postupcima pred Državnim arhivom u Gospiću ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Sukladno članku članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) Državni arhiv u Gospiću ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade sukladno članku 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13).

4. Ograničenje prava na pristup informacijama

Tijelo javne vlasti uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i dugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) odnosno posebnim zakonom.

5. Pravo na ponovnu uporabu informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacija te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).
Naknada za ponovnu uporabu informacija

Naknada za ponovnu uporabu informacija koje se objavljuju putem interneta, ne naplaćuju se.
Državni arhiv u Gospiću može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13).
Zakoni i propisi:

1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
2. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Informacijama se može pristupiti na sljedeći način:
• putem web stranice Arhiva www.arhiv-gospic.hr
• pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
– na adresu elektroničke pošte info@arhiv-gospic.hr
– poštom na adresu Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić
– telefaksom na broj 053/560-441
• usmenim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
-telefonom na broj 053/560-442
– osobno službenici za informiranje

Službenica za informiranje je Katarina Mataija, arhivistica u Odjelu za informacijsko- dokumentacijske poslove.

Na pristup informacijama u postupcima pred Državnim arhivom u Gospiću ne plaća se naknada u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Saznaj više

Dokumenti za preuzimanje

Saznaj više

 

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u  javnim službama (NN 56/22), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću donosi:

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

za prijem zaposlenika Arhivskog tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj u Državnom arhivu u Gospiću, u Odjelu za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva, na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja, putem Javnog natječaja izabrana je :

Ivana Marinić, Aleksinica

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Državnog arhiva u Gospiću.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-03/23-01/01
Ur.broj: 109-01-23-25

Gospić, 23. kolovoza 2023.

                             

 

    Ravnatelj:
dr. sc. Ivica Mataija

OBAVIJEST KANIDATIMA

Javnog natječaja za prijam zaposlenika na radno mjesto:

– ARHIVSKI TEHNIČAR, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s bolovanja.

 

Kandidati koji su ostvarili formalne uvjete natječaja bit će pozvani putem e-maila na razgovor koji će se održati 22. kolovoza 2023. godine u prostorijama Državnog arhiva u Gospiću s početkom u 9,00 h.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Potrebno je ponijeti osobne dokumente iz kojih je moguće utvrditi identitet.

 

Opis poslova radnog mjesta ARHIVSKI TEHNIČAR:

Poslovi i zadatci:

-              odabire i sređuje arhivsko gradivo po uputama arhivista
-              radi u arhivskom spremištu na pripremi arhivskog gradiva za korištenje
-              sudjeluje u preuzimanju arhivskog gradiva
-              izrađuje pomoćna obavijesna pomagala za arhivsko gradivo
-              priprema i vodi evidencije uz kontrolu voditelja odjela i arhivista
-              rješava zahtjeve korisnika
-              uz nadzor arhivista priprema gradivo za digitalizaciju, konzervaciju i restauriranje
-              dužan je pratiti stručnu literaturu i stručno se usavršavati
-              arhivistima prikuplja podatke za proučavanje postanka i razvoja stvaratelja fonda ili zbirke
-              po nalogu ravnatelja i nadležnog voditelja odjela obavlja i druge poslove koji su od interesa i za potrebe ustanove uključujući poslove čišćenja i održavanja i to radnih prostora otvorenih za javnost i spremišnih prostora.

Uvjeti:

-              srednja stručna sprema (SSS) upravno pravnog, ekonomskog usmjerenja ili gimnazija
-              temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office)
-              probni rad 2 mjeseca

 

 

Podaci o plaći:

Plaća radnog mjesta propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22. i 82/22., 99/2022.) te Granskim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnoga proračuna (NN 46/18).

Koeficijent radnog mjesta: 0,854

Za svaku navršenu godinu staža koeficijent se uvećava za 0,5%.

Gospić, 18. kolovoza 2023.

Predsjednica povjerenstva 
Marija Fajdić

 

 

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

– ARHIVSKI TEHNIČAR, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s bolovanja.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS) upravno pravnog, ekonomskog usmjerenja ili gimnazija
 • položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office)
 • probni rad 2 mjeseca.

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koje se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • domovnicu
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na intervju.
Intervju se sastoji od razgovora Povjerenstva s kandidatima u kojemu se provjerava stručno znanje, osobna prezentacija, interesi, profesionalni ciljevi, motivacija i komunikacijske osobine kandidata.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi intervjuu povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom. Opis poslova radnog mjesta te podatci o plaći, sadržaj i način intervjua, te vrijeme i mjesto njegova održavanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Državnog arhiva u Gospiću.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva u Gospiću.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 GOSPIĆ s naznakom „Natječaj za arhivskog tehničara - ne otvarati“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


KLASA: 112-03-23-01/01
URBROJ: 109-01-23-03

Gospić, 27. srpnja 2023.                                                                                                                        ravnatelj:   dr.sc. Ivica Mataija

                                                                                                   

 

 

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 41. i 42. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 89/19, 114/22) te čl. 18. st. 1. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (pročišćeni tekst) KLASA: 012-02/23-01/01, URBROJ: 109-01-23-04 od 20. travnja 2023. godine ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Gospiću

1. Uvjeti su:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
 • položen stručni ispit iz arhivske struke,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Ravnateljem se može imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

2. Na temelju čl. 13. st. 2.  Zakona o ravnopravnosti spolova 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
3. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
4. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. toga Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

5. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

6. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

7. Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine“ br.  42/18).

8. Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Arhiva u svrhu odabira kandidata za imenovanje na mjesto ravnatelja, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Arhiva.

9. Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na 4 (četiri) godinena temelju predloženog Programa rada.

10.Uz prijavu kandidati/kandidatkinje moraju priložiti:

 • životopis
 • prijedlog programa rada Državnog arhiva u Gospiću u narednom četverogodišnjem razdoblju
 • diploma (izvornik ili ovjerena preslika)
 • domovnica (preslika ili e-zapis iz knjige državljana)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili preslik ugovora o radu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

11. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

12. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17,53 000 GOSPIĆ s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu - ne otvarati“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

13. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

14. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-03/23-01/02
Ur.broj: 109-01-23-02
Gospić, 12. srpnja 2023.

Ravnatelj:

dr.sc. Ivica Mataija

Objavljeno u NN 81/2023. 19. srpnja 2023.

 

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/23-01/0038, Ur.broj: 532-02-01/1-23-02 od 21. veljače 2023.)  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:
ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
- NNS ili  završena osnovna škola
- Probni rad 30 dana.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
2. životopis,
3. preslik diplome ili svjedodžbe (ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava),
4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).

Intervju se sastoji od razgovora Povjerenstva s kandidatima u kojemu se provjerava stručno znanje, osobna prezentacija, interesi, motivacija i komunikacijske osobine kandidata.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervja) bit će objavljeno na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću, www.arhiv-gospic.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, bit će objavljeni na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću, www.arhiv-gospic.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o prijmu u javnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u javnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Državni arhiv u Gospiću.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijmu u javnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću, www.arhiv-gospic.hr Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Ravnatelj:
dr.sc. Ivica Mataija

Klasa: 112-02/23-01/01
Ur.broj: 109-01-23-03
Gospić, 6. ožujka 2023.

Objava: NN 27/2023; 8.03.2023.
 

Opis poslova radnog mjesta ČISTAČ i podaci o plaći:

Poslovi i zadaci:

 • radi na održavanju čistoće Arhiva
 • održava prostor ispred i oko zgrade Arhiva
 • održava i polijeva cvijeće unutar i izvan zgrade Arhiva
 • neposredno se brine o sigurnosti i zaštiti zgrade i opreme u okviru vremena u kojem obavlja posao
 • obavlja druge odgovarajuće poslove prema nalogu ravnatelja.

Uvjeti:

 • NSS ili završena osnovna škola
 • probni rad 30 dana

 

Podaci o plaći:

 • Plaća radnog mjesta propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22. i 82/22., 99/2022.) te Granskim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnoga proračuna (NN 46/18).
 • Koeficijent radnog mjesta: 0,6010
 • Za svaku navršenu godinu staža koeficijent se uvećava za 0,5%.

 

 

 

OBAVIJEST KANIDATIMA

Javnog natječaja za prijam zaposlenika na radno mjesto:

1. Knjižničar u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Testiranje će se održati 21. prosinca 2022. godine u 9,00 sati u čitaonici Državnog arhiva u Gospiću. Potrebno je ponijeti kemijsku olovku i osobne dokumente iz kojih je moguće utvrditi identitet.

Preporučena literatura za testiranje:

 1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 90/19, 114/22)
 2. Zakon o knjižnicama i knjjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)
 3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999, 151/2003, 157/2003 Ispravak,  87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012 , 157/2013, 152/2014, 44/2017, 90/2018, 32/2020, 62/2020)
 4. Statut Državnog arhiva u Gospiću (https://arhiv-gospic.hr/images/uploads/138/statut-drzavnog-arhiva-u-gospicu.pdf)
 5. Pavličević, Dragutin. 2000. Povijest Hrvatske. P.I.P . Zagreb.  (ili drugi autori pregleda nacionalne povijesti)
 6. Hrvatski opći leksikon. 1996. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb  (ili druga enciklopedijska ili slična izdanja).

Opis poslova radnog mjesta Knjižničar u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove:

 • priprema i prati provedbu planova i programa rada knjižnice Arhiva
 • neposredno nadzire stručni rad u knjižnici te skrbi za primjenu i unaprjeđenje normi i postupaka u stručnom radu
 • skrbi za usvajanje i provođenje akvizicijske politike knjižnice
 • sudjeluje u stručnoj i analitičkoj obradi knjižnog gradiva, organizaciji i vođenju kataloga knjižnice
 • sudjeluje u nabavi knjižnog gradiva
 • sudjeluje u oblikovanju i pružanju informacijskih i drugih usluga knjižnice
 • izrađuje bibliografije, bilten prinova, priprema bibligrafske analize i informacije za potrebe Arhiva
 • sudjeluje u suradnji s drugim knjižnicama
 • sudjeluje u izdavačkoj djelatnosti Arhiva
 • obavlja druge odgovarajuće poslove prema nalogu ravnatelja i/ili voditelja odjela

Podaci o plaći

 • 7.500,00 kn

Državni arhiv u Gospiću
Gospić, 16.12.2022.

 

 

Temeljem suglasnosti za zapošljavanje koje je dalo Ministarstvo kulture i medija (Klasa: 112-01/22- 01/0350; Urbroj: 532-02-01/1-22-02, od 21. studenog 2022.g.) te članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada te Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ1

za prijam zaposlenika na radno mjesto:

 

1. Knjižničar u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

             Uvjeti:
-           završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi u knjižničarstvu prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.

            Posebni uvjeti:

-           položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
-           znanje jednog stranog jezika (talijanski, njemački, francuski ili engleski)
-           osposobljenost za korištenje bibliotečnih računalnih programa
-           probni rad od 6 mjeseci.
 

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze: u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1. životopis
2. osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
4. uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
5. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)
6. dokaz o položenom stručnom ispitu.

Potpunom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i provodi postupak testiranja.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web—stranici Arhiva, najmanje pet (5) dana prije testiranja.                                                      


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto: Knjižničar u  Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove “.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod!

 

Ravnatelj:

dr.sc. Ivica Mataija

Klasa:112-02/22-01/01
Ur.broj: 109-01-22-02
Gospić, 2. prosinca 2022.

 

Objavljeno u Narodnim novinama 142/22 7. prosinca 2022. godine.

 

 

 

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, sukladno točki VI.a Odluke Vlade Republike Hrvatske o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 37/2018.) te upute Ministarstva kulture i medija o predloženom Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u regularnim djelatnostima iz sektora kulture za 2022. godinu, od 10. listopada 2022. godine, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću donosi:

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

za prijem pripravnika Arhivist (m/ž) – 1 izvršitelj u Državnom arhivu u Gospiću, putem potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u trajanju od 12 mjeseci izabran je:

Marin Čović, Kaniška ulica 7, 53 000 Gospić.

Poziv je objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči Državnog arhiva u Gospiću.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-06/22-01/01
Ur.broj: 2125/13-22-01-17
Gospić, 21. studeni 2022.

    Ravnatelj:
dr. sc. Ivica Mataija

 

Podatci o plaći:

- bruto plaća: 7.551,18 kn

 

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVIST/ARHIVISTICA – 1 IZVRŠITELJ/ICA

 
Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (dalje DAGS), odredbama  Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2022. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V za prijem pripravnika (m/ž)
 
1. arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme


Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju humanističkog ili društvenog smjera
 • znanje jednog stranog jezika
 • sklonost istraživačkom i timskom radu
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz društvenog i humanističkog područja. 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

 

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAGS pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Gospiću.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se:

 • e-mailom na adresu elektroničke pošte:   info@arhiv-gospic.hr info@arhiv-gospic.hr
 • poštom na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić ili 
 • osobno na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika - radno mjesto arhivist/arhivistica“, radnim danom od 8 do 14 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Gospiću
Klasa: 112-06/22-01/01
Ur.broj: 109-01-22-02
Gospić, 19.10.2022.

 

Ravnatelj:
dr.sc. Ivica Mataija

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVIST/ARHIVISTICA – 1 IZVRŠITELJ/ICA

 
Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (dalje DAGS), odredbama  Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje
 
J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)
 
1. arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme
 
Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju humanističkog ili društvenog smjera
 • znanje jednog stranog jezika
 • sklonost istraživačkom i timskom radu
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine

 

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

 

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAGS pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Gospiću. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: info@arhiv-gospic.hr ili osobno uz prethodnu najavu na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika - radno mjesto arhivist/arhivistica“, radnim danom od 8 do 14 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Gospiću

 

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVSKI TEHNIČAR/KA – 1 IZVRŠITELJ/ICA

 
Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (dalje DAGS), odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje
 
J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)
 
1. arhivski tehničar/ka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS) upravno pravnog, ekonomskog usmjerenja ili gimnazija
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine

 

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti: 

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:


https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAGS pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Gospiću. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: info@arhiv-gospic.hr ili osobno uz prethodnu najavu na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika - radno mjesto arhivski tehničar/ka“, radnim danom od 8 do 14 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Gospiću

 

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0095, Ur.broj: 532-02/1-21-2) od 7. travnja 2021.,  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

na radno mjesto Čistač (m/ž) – 1 izvršitelj

1.
Slijedom javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 45/21, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Državnog arhiva u Gospiću te prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, na predmetno radno mjesto u Državnom arhivu u Gospiću, na neodređeno radno vrijeme, prima se

gđa. Nevenka Jamičić, Kaniška ulica 29, 53 000 Gospić.

2.
Raspored na radno mjesto, dan stupanja na rad, plaća i ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa regulirat će se Ugovorom o radu koji će Državni arhiv u Gospiću ponuditi zaposlenici.

3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-02/21-01/02
Ur.broj: 2125/13-21-01-26
Gospić, 18.05.2021.

RAVNATELJ:
dr. sc. Ivica Mataija

Dostaviti:
- Nevenka Jamičić, Kaniška ulica 29, 53 000 Gospić
- oglasna ploča
- pismohrana

 

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za prijam zaposlenika u javnu službu, objavljen u Narodnim novinama (45/2021), na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, 28. travnja 2021., na razgovor (intervju) koji će se održati u:

- ponedjeljak, 17. svibnja 2021. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Državnog arhiva u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, za radno mjesto:

 

ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će i osobno obaviješteni putem telefona.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e nemogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj, ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koje utvrđuje stručno znanje, sposobnosti, osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve, motivaciju i komunikacijeske osobine kandidata.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10 prema Obrascu za procjenu kandidata.

Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku koji s rang-listom kandidata dostavlja ravnatelju, uz naznaku osoba koje sukladno posebnim propisima imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima.

Ravnatelj može dodatno pozvati na razgovor (intervju) kandidate koji se nalaze na rang-listi koju je formiralo Povjerenstvo.

Konačnu odluku o odabiru kandidata donosi ravnatelj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Izabranom kandidatu/kinji dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

Opis poslova radnog mjesta ČISTAČ, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

Broj izvršitelja: 1

Poslovi i zadatci koje obavlja:

- radi na održavanju čistoće Arhiva

- održava prostor ispred i oko zgrade Arhiva

- održava i polijeva cvijeće unutar i izvan zgrade Arhiva

- neposredno se brine o sigurnosti i zaštiti zgrade i opreme u okviru vremena u kojem obavlja posao

- prema potrebi obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj

 

Podatci o plaći:

- bruto plaća: 5116,00 kn

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0095, Ur.broj: 532-02/1-21-2 od 7. travnja 2021.,  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

(NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

– ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

 


 

Uvjeti: NŠS – završena osnovna škola

Probni rad 30 dana

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koje se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- domovnicu

- presliku osobne iskaznice

- dokaz o stručnoj spremi

- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na intervju.

Intervju se sastoji od razgovora Povjerenstva s kandidatima u kojemu se provjerava stručno znanje, osobna prezentacija, interesi, profesionalni ciljevi, motivacija i komunikacijske osobine kandidata.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi intervjuu povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Opis poslova radnog mjesta te podatci o plaći, sadržaj i način intervjua, te vrijeme i mjesto njegova održavanja bit će objavljeni na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj«.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                           DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU

Objava: 28.04.2021. 

Narodne novine 45/2021

Natječaj vrijedi od 28.04.2021. do 05.05.2021.

 

Dokumenti za preuzimanje

Saznaj više