Arhivsko zakonodavstvo:

Zakoni:
– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00NN 65/09NN 61/18)
– Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)
– Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89)
– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (103/03118/0641/08130/11)
– Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07 )

Pravilnici:
– Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)
– Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
– Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
– Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
– Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
– Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
– Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02106/07)
– Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Arhivske norme i standardi

Saznaj više

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) propisana su načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno obveza objavljivanja informacija neovisno o postavljenom zahtjevu kad takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

1. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Državni arhiv u Gospiću omogućuje pristup informacijama:

1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

2. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Državnog arhiva u Gospiću.
Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za
pristup informacijama koji se može poslati:

• poštom na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić
• elektroničkom poštom na adresu: info@arhiv-gospic.hr
• na broj fax-a: 053/560-441
• osobno radnim danom od 8:00 do 13:00 sati.

Obvezan sadržaj zahtjeva za pristup informacijama:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili
tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

3. Naknada za pristup informacijama

Naknada za uporabu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Na pristup informacijama u postupcima pred Državnim arhivom u Gospiću ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Sukladno članku članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) Državni arhiv u Gospiću ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade sukladno članku 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13).

4. Ograničenje prava na pristup informacijama

Tijelo javne vlasti uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i dugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) odnosno posebnim zakonom.

5. Pravo na ponovnu uporabu informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacija te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).
Naknada za ponovnu uporabu informacija

Naknada za ponovnu uporabu informacija koje se objavljuju putem interneta, ne naplaćuju se.
Državni arhiv u Gospiću može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13).
Zakoni i propisi:

1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
2. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Informacijama se može pristupiti na sljedeći način:
• putem web stranice Arhiva www.arhiv-gospic.hr
• pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
– na adresu elektroničke pošte info@arhiv-gospic.hr
– poštom na adresu Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić
– telefaksom na broj 053/560-441
• usmenim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
-telefonom na broj 053/560-442
– osobno službenici za informiranje

Službenica za informiranje je Katarina Mataija, arhivistica u Odjelu za informacijsko- dokumentacijske poslove.

Na pristup informacijama u postupcima pred Državnim arhivom u Gospiću ne plaća se naknada u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Saznaj više

Dokumenti za preuzimanje

Saznaj više

Temeljem čl. 7.st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N.107/17), Registar ugovora Državnog arhiva u Gospiću objavljen je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Saznaj više

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVIST/ARHIVISTICA – 1 IZVRŠITELJ/ICA

 
Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (dalje DAGS), odredbama  Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje
 
J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)
 
1. arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme
 
Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju humanističkog ili društvenog smjera
 • znanje jednog stranog jezika
 • sklonost istraživačkom i timskom radu
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine

 

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

 

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAGS pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Gospiću. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: info@arhiv-gospic.hr ili osobno uz prethodnu najavu na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika - radno mjesto arhivist/arhivistica“, radnim danom od 8 do 14 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Gospiću

 

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVSKI TEHNIČAR/KA – 1 IZVRŠITELJ/ICA

 
Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (dalje DAGS), odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje
 
J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)
 
1. arhivski tehničar/ka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS) upravno pravnog, ekonomskog usmjerenja ili gimnazija
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine

 

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti: 

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:


https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAGS pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Gospiću. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: info@arhiv-gospic.hr ili osobno uz prethodnu najavu na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika - radno mjesto arhivski tehničar/ka“, radnim danom od 8 do 14 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Gospiću

 

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0095, Ur.broj: 532-02/1-21-2) od 7. travnja 2021.,  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

na radno mjesto Čistač (m/ž) – 1 izvršitelj

1.
Slijedom javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 45/21, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Državnog arhiva u Gospiću te prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, na predmetno radno mjesto u Državnom arhivu u Gospiću, na neodređeno radno vrijeme, prima se

gđa. Nevenka Jamičić, Kaniška ulica 29, 53 000 Gospić.

2.
Raspored na radno mjesto, dan stupanja na rad, plaća i ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa regulirat će se Ugovorom o radu koji će Državni arhiv u Gospiću ponuditi zaposlenici.

3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-02/21-01/02
Ur.broj: 2125/13-21-01-26
Gospić, 18.05.2021.

RAVNATELJ:
dr. sc. Ivica Mataija

Dostaviti:
- Nevenka Jamičić, Kaniška ulica 29, 53 000 Gospić
- oglasna ploča
- pismohrana

 

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za prijam zaposlenika u javnu službu, objavljen u Narodnim novinama (45/2021), na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, 28. travnja 2021., na razgovor (intervju) koji će se održati u:

- ponedjeljak, 17. svibnja 2021. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Državnog arhiva u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, za radno mjesto:

 

ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će i osobno obaviješteni putem telefona.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e nemogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj, ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koje utvrđuje stručno znanje, sposobnosti, osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve, motivaciju i komunikacijeske osobine kandidata.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10 prema Obrascu za procjenu kandidata.

Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku koji s rang-listom kandidata dostavlja ravnatelju, uz naznaku osoba koje sukladno posebnim propisima imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima.

Ravnatelj može dodatno pozvati na razgovor (intervju) kandidate koji se nalaze na rang-listi koju je formiralo Povjerenstvo.

Konačnu odluku o odabiru kandidata donosi ravnatelj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Izabranom kandidatu/kinji dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

Opis poslova radnog mjesta ČISTAČ, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

Broj izvršitelja: 1

Poslovi i zadatci koje obavlja:

- radi na održavanju čistoće Arhiva

- održava prostor ispred i oko zgrade Arhiva

- održava i polijeva cvijeće unutar i izvan zgrade Arhiva

- neposredno se brine o sigurnosti i zaštiti zgrade i opreme u okviru vremena u kojem obavlja posao

- prema potrebi obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj

 

Podatci o plaći:

- bruto plaća: 5116,00 kn

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0095, Ur.broj: 532-02/1-21-2 od 7. travnja 2021.,  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

(NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

– ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

 


 

Uvjeti: NŠS – završena osnovna škola

Probni rad 30 dana

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koje se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- domovnicu

- presliku osobne iskaznice

- dokaz o stručnoj spremi

- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na intervju.

Intervju se sastoji od razgovora Povjerenstva s kandidatima u kojemu se provjerava stručno znanje, osobna prezentacija, interesi, profesionalni ciljevi, motivacija i komunikacijske osobine kandidata.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi intervjuu povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Opis poslova radnog mjesta te podatci o plaći, sadržaj i način intervjua, te vrijeme i mjesto njegova održavanja bit će objavljeni na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj«.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                           DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU

Objava: 28.04.2021. 

Narodne novine 45/2021

Natječaj vrijedi od 28.04.2021. do 05.05.2021.

 

Saznaj više