Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/16 i 50/17), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću donosi:

ODLUKU

Nevenka Jamičić iz Gospića, Kaniška ulica 29 prima se na rad u Državni arhiv u Gospiću, na radno mjesto čistač (m/ž) – u I. Općem Odjelu– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena) u Državnom arhivu u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, uz obvezni probni rad od 1 mjeseca.

Raspored imenovane na radno mjesto, dan stupanja na rad, plaća i ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa bit će utvrđeni Ugovorom o radu.

Obrazloženje

Ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću raspisao je natječaj za prijam čistača (m/ž) – u  Općem Odjelu – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena) u Državnom arhivu u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić.

Natječaj je objavljen 21. veljače 2020. godine u Narodnim novinama br: 20/20, na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranicama i oglasnoj ploči Državnog arhiva u Gospiću.

Uvjeti za radno mjesto čistača (m/ž) – u Općem Odjelu – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena) u Državnom arhivu u Gospiću bili su:

– NŠS – završena osnovna škola

– Probni rad 30 dana.

Ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću 19. veljače 2020. godine imenovao je Komisiju za provedbu javnog natječaja za radno mjesto: čistač u Državnom arhivu u Gospiću (u nastavku teksta: Komisija).

Komisija je dana 3. ožujka 2020. godine razmotrila pristigle molbe te utvrdila da od ukupno pristiglih 7 zamolbi, svi prijavljeni kandidati ispunjavaju formalne uvjete natječaja te su svi kandidati pozvani na razgovor.

Nakon provedenog razgovora Komisija je predložila da se prihvati zamolba gđe. Nevenke Jamičić.

 

S obzirom na navedeno, a u skladu s člankom 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 10. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/16 i 50/17), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva riješio  je kao u prethodnoj izreci ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Ravnatelj:

 dr.sc. Ivica Mataija

Klasa: 112-03/20-01/01
Ur.broj: 2125/13-20-01-14
Gospić, 5. ožujka 2020.              

 

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/18, 47/18 i 123/19), a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN, broj 70/16, 50/17, 37/18, 71/18 i 91/18), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem zaposlenika:

  1. čistač (m/ž) – u I. Općem odjelu – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena)

Uvjeti:

– NŠS – završena osnovna škola
– Probni rad 30 dana.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidat dokazuje da ispunjava formalne uvjete natječaja:

– životopis
– uvjerenje o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s podacima iz matične evidencije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Gospiću, na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 GOSPIĆ s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto – čistač“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Gospiću
Objava: 21.02.2020. 

Ravnatelj:
dr.sc. Ivica Mataija

Prethodni
  Javna nabava
  Dokumenti - Sve