JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVIST/ARHIVISTICA – 1 IZVRŠITELJ/ICA

 
Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (dalje DAGS), odredbama  Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje
 
J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)
 
1. arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme
 
Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju humanističkog ili društvenog smjera
 • znanje jednog stranog jezika
 • sklonost istraživačkom i timskom radu
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine

 

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

 

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAGS pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Gospiću. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: info@arhiv-gospic.hr ili osobno uz prethodnu najavu na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika - radno mjesto arhivist/arhivistica“, radnim danom od 8 do 14 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Gospiću

 

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVSKI TEHNIČAR/KA – 1 IZVRŠITELJ/ICA

 
Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (dalje DAGS), odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje
 
J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)
 
1. arhivski tehničar/ka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS) upravno pravnog, ekonomskog usmjerenja ili gimnazija
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine

 

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti: 

 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:


https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAGS pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Gospiću. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: info@arhiv-gospic.hr ili osobno uz prethodnu najavu na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika - radno mjesto arhivski tehničar/ka“, radnim danom od 8 do 14 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Gospiću

 

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0095, Ur.broj: 532-02/1-21-2) od 7. travnja 2021.,  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

na radno mjesto Čistač (m/ž) – 1 izvršitelj

1.
Slijedom javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 45/21, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Državnog arhiva u Gospiću te prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, na predmetno radno mjesto u Državnom arhivu u Gospiću, na neodređeno radno vrijeme, prima se

gđa. Nevenka Jamičić, Kaniška ulica 29, 53 000 Gospić.

2.
Raspored na radno mjesto, dan stupanja na rad, plaća i ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa regulirat će se Ugovorom o radu koji će Državni arhiv u Gospiću ponuditi zaposlenici.

3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-02/21-01/02
Ur.broj: 2125/13-21-01-26
Gospić, 18.05.2021.

RAVNATELJ:
dr. sc. Ivica Mataija

Dostaviti:
- Nevenka Jamičić, Kaniška ulica 29, 53 000 Gospić
- oglasna ploča
- pismohrana

 

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za prijam zaposlenika u javnu službu, objavljen u Narodnim novinama (45/2021), na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, 28. travnja 2021., na razgovor (intervju) koji će se održati u:

- ponedjeljak, 17. svibnja 2021. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Državnog arhiva u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, za radno mjesto:

 

ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će i osobno obaviješteni putem telefona.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e nemogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj, ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koje utvrđuje stručno znanje, sposobnosti, osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve, motivaciju i komunikacijeske osobine kandidata.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10 prema Obrascu za procjenu kandidata.

Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku koji s rang-listom kandidata dostavlja ravnatelju, uz naznaku osoba koje sukladno posebnim propisima imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima.

Ravnatelj može dodatno pozvati na razgovor (intervju) kandidate koji se nalaze na rang-listi koju je formiralo Povjerenstvo.

Konačnu odluku o odabiru kandidata donosi ravnatelj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Izabranom kandidatu/kinji dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

Opis poslova radnog mjesta ČISTAČ, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

Broj izvršitelja: 1

Poslovi i zadatci koje obavlja:

- radi na održavanju čistoće Arhiva

- održava prostor ispred i oko zgrade Arhiva

- održava i polijeva cvijeće unutar i izvan zgrade Arhiva

- neposredno se brine o sigurnosti i zaštiti zgrade i opreme u okviru vremena u kojem obavlja posao

- prema potrebi obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj

 

Podatci o plaći:

- bruto plaća: 5116,00 kn

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0095, Ur.broj: 532-02/1-21-2 od 7. travnja 2021.,  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

(NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

– ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

 


 

Uvjeti: NŠS – završena osnovna škola

Probni rad 30 dana

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koje se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- domovnicu

- presliku osobne iskaznice

- dokaz o stručnoj spremi

- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na intervju.

Intervju se sastoji od razgovora Povjerenstva s kandidatima u kojemu se provjerava stručno znanje, osobna prezentacija, interesi, profesionalni ciljevi, motivacija i komunikacijske osobine kandidata.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi intervjuu povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Opis poslova radnog mjesta te podatci o plaći, sadržaj i način intervjua, te vrijeme i mjesto njegova održavanja bit će objavljeni na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj«.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                           DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU

Objava: 28.04.2021. 

Narodne novine 45/2021

Natječaj vrijedi od 28.04.2021. do 05.05.2021.

 

Prethodni
  Javna nabava
  Dokumenti - Sve