Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0095, Ur.broj: 532-02/1-21-2) od 7. travnja 2021.,  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

na radno mjesto Čistač (m/ž) – 1 izvršitelj

1.
Slijedom javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 45/21, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Državnog arhiva u Gospiću te prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, na predmetno radno mjesto u Državnom arhivu u Gospiću, na neodređeno radno vrijeme, prima se

gđa. Nevenka Jamičić, Kaniška ulica 29, 53 000 Gospić.

2.
Raspored na radno mjesto, dan stupanja na rad, plaća i ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa regulirat će se Ugovorom o radu koji će Državni arhiv u Gospiću ponuditi zaposlenici.

3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-02/21-01/02
Ur.broj: 2125/13-21-01-26
Gospić, 18.05.2021.

RAVNATELJ:
dr. sc. Ivica Mataija

Dostaviti:
- Nevenka Jamičić, Kaniška ulica 29, 53 000 Gospić
- oglasna ploča
- pismohrana

 

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za prijam zaposlenika u javnu službu, objavljen u Narodnim novinama (45/2021), na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, 28. travnja 2021., na razgovor (intervju) koji će se održati u:

- ponedjeljak, 17. svibnja 2021. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Državnog arhiva u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, za radno mjesto:

 

ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će i osobno obaviješteni putem telefona.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e nemogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj, ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koje utvrđuje stručno znanje, sposobnosti, osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve, motivaciju i komunikacijeske osobine kandidata.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10 prema Obrascu za procjenu kandidata.

Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Zapisnik o provedenom postupku koji s rang-listom kandidata dostavlja ravnatelju, uz naznaku osoba koje sukladno posebnim propisima imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima.

Ravnatelj može dodatno pozvati na razgovor (intervju) kandidate koji se nalaze na rang-listi koju je formiralo Povjerenstvo.

Konačnu odluku o odabiru kandidata donosi ravnatelj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Izabranom kandidatu/kinji dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

Opis poslova radnog mjesta ČISTAČ, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

Broj izvršitelja: 1

Poslovi i zadatci koje obavlja:

- radi na održavanju čistoće Arhiva

- održava prostor ispred i oko zgrade Arhiva

- održava i polijeva cvijeće unutar i izvan zgrade Arhiva

- neposredno se brine o sigurnosti i zaštiti zgrade i opreme u okviru vremena u kojem obavlja posao

- prema potrebi obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj

 

Podatci o plaći:

- bruto plaća: 5116,00 kn

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0095, Ur.broj: 532-02/1-21-2 od 7. travnja 2021.,  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

(NN 128/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

– ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

 


 

Uvjeti: NŠS – završena osnovna škola

Probni rad 30 dana

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koje se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- domovnicu

- presliku osobne iskaznice

- dokaz o stručnoj spremi

- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na intervju.

Intervju se sastoji od razgovora Povjerenstva s kandidatima u kojemu se provjerava stručno znanje, osobna prezentacija, interesi, profesionalni ciljevi, motivacija i komunikacijske osobine kandidata.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi intervjuu povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Opis poslova radnog mjesta te podatci o plaći, sadržaj i način intervjua, te vrijeme i mjesto njegova održavanja bit će objavljeni na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj«.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                           DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU

Objava: 28.04.2021. 

Narodne novine 45/2021

Natječaj vrijedi od 28.04.2021. do 05.05.2021.

 

Prethodni
  Javna nabava
  Dokumenti - Sve